سرویس

isys-white

تضمین کیفیت

1
2
3

1. با رعایت دقیق مفاد سیستم تضمین کیفیت شرکت، با توجه به مقررات ملی و محلی و الزامات اسناد قرارداد، مسئولیت های شرکت را روشن کنید.

2. ما پس از تحویل مجدد از کیفیت محصولات وعده داده شده بازدید خواهیم کرد، نظرات را جویا می شویم و خدمات خوبی را با نگرش قلبی انجام می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که کیفیت کلی محصولات به استاندارد بهتری می رسد.

3. در دوره تضمین کیفیت، ما با کمک فنی تماس می گیریم تا به مشکلاتی که شرکت شما در استفاده با آن مواجه می شود پاسخ دهد تا از کار عادی شما اطمینان حاصل شود.

خدمات اضافی

Material testing

تست مواد

Technical support

پشتیبانی فنی

service

18 ساعت خدمات آنلاین

Product cleaning

تمیز کردن محصول

Product assembly

مونتاژ محصول

Product packing

بسته بندی محصول